Stadgar

Stadgar för Svenska Energiekonomiska Föreningen (SEEF)

Fastställda vid årsmötet 25 april 2002. Reviderade vid årsmötena den 7 maj 2019 och den 18 maj 2021.


§1 Svenska Energiekonomiska Föreningen (SEEF) är en från politiska, religiösa och ekonomiska intressen oberoende förening som har till ändamål att främja förståelsen av energiekonomiska frågor och dessas kopplingar till samhällsekonomin både nationellt och internationellt. SEEF tar som förening inte ställning i frågor som rör politik, religion och ekonomi.

§2 SEEF består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

§3 SEEF är medlem i International Association for Energy Economics (IAEE) och uppträder i internationella sammanhang under beteckningen ”Swedish Association for Energy Economics” (SAEE).

§4 SEEF:s beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

§5 SEEF:s firma tecknas av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§6 SEEF:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

§7 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§8 För upplösning av SEEF krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning skall anges hur föreningens tillgångar skall användas.

§9 Medlemskap beviljas till envar som önskar främja SEEF:s ändamål och anmäler detta till föreningens styrelse. Fortsatt medlemskap förutsätter att den av Årsmötet fastställda årliga medlemsavgiften betalas inom utsatt tid. Medlem som trots anmodan inte betalat sin medlemsavgift anses ha lämnat föreningen och avförs från dess medlemsförteckning.

§10 Medlem som vill utträda ur SEEF skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§11 Medlem har rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem har inte rätt till del av SEEF:s behållning vid upplösning av föreningen.

§12 Årsmötet, som är SEEF:s högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall tillställas medlemmarna och/eller läggas ut på SEEF:s hemsida senast två veckor före mötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga vid mötet.

§13 Såväl styrelsen som medlem får avge förslag att behandlas vid årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet.

§14 Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt vid årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§15 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§16 Beslut vid årsmöte fattas med acklamation eller, om så begärs, efter omröstning. Val avgörs genom relativ majoritet. För beslut i andra frågor krävs absolut majoritet.

§17 Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

§18 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras

 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 5. Val av protokollförare och rösträknare
 6. Föredragning av styrelsen verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 10. Val av
  • Föreningens ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och högst sex övriga ledamöter av styrelsen för en tid av ett år
  • Två revisorer för en tid av ett år
  • Ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen för en tid av ett år
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Övriga frågor

§19 När årsmötet inte är samlat är styrelsen SEEF:s beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
§20 Ordföranden leder SEEF:s medlemsmöten och övriga sammankomster samt styrelsens möten. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden eller den styrelseledamot som denne utser träda in i ordförandens ställe.
§21 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.